Polietilen (PE) - ýeňil, köpugurly sintetik şepbik bolup etileniň polimerleşdirmesinden ýasalandyr. Bul Dünýäde iň köp ullanylýan, arassa iýmit gaplaryndan we söwda gaplaryndan başlap, ýuwujy serişde gaplarynda we awtomobil ýangyç gutylarynda hem ullanylýan plastikdyr. Ol şeýle-de kesilip ýa-da bölünip sintetik süýüme ýa-da maýyşgak reziniň häsiýetini alyp bilýär.

Pes dykyzlykly Polietilen (LDPE) deňi-taýy bolmadyk akym häsiýetli, dükan torbalarynda ullanmaga tüýs ýaramly plastik plýonka şeklindäki örän maýyşgak materialdyr. Pes dykyzlykly PE (LDPE) örän aňsatlyk bilen üýtgedilýän, emma maýyşgaklyga çydamlylygy pes bolup, hakyky dünýade süýndürilen ýagdaýynda süýnmäge meýillidir

Ýokary dykyzlykly Polietilen – güýçli, ýokary çymdalykly, orta dykyzlykly we gatylykly hem-de kristallik strukturaly bir plastikdir. Ol köplenç süýt önümleriniň plastmas gutysy, kir ýuwyjy poroşklaryň, hapa baklarynyň we kesmek üçin tagtalaryň plastmasy hökmünde ullanylýar.

Polietilen, beýleki plastmassalar ýaly, fraksiýa diýip atlandyrylýan - uglewodorod ýangyçlaryň (bu gezek etanyň) ýeňil gruppalara arassalanmasyndan başlaýar we käbirleri beýleki katalizatorlar bilen birleşip plastmas önümçiliginde ullanylýar (esasan polimerleşme we polikondensasiýa ýoly arkaly).

Türkmenistanda polietilen (pe)

Türkmenistanda Polietilen (PE)

Türkmenistanyň Statistika baradaky Döwlet komitetine görä, Türkmenbaşydaky nebiti täzeden işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) polipropilen önümçiligi 93,5% göterime ýetdi. Bu bolsa zawodyň birkemsiz tehniki ýagdaýynyň we ýokary hil harytlaryň elýeterliginiň subutnamasy bolup durýar.

2017-nji ýylda, TNGIZT 82.5 müň tonna polipropilen öndürmeli diýilen tabşyryga garamazdan 84.1 müň tonna öndürildi. 2017-nji ýylda Polimeriň eksporty 62.3 müň tonna bardy we bazarda durmuşa geçirilmedik möçberi bolsa 2.9 tonna, yagny 31% düşdi. Soňky agzalan, başarnykly talap we üpjünçilige laýyk önümçilik planynyň alamatydyr.

Türkmenistan Polipropileniň (PP) we Polietileniň (PE) Balkan welaýatyndaky Gyýanly täze himiki gaz toplumynda önümçiligine we satyşyna başlady.

Zawod ýyllyk 5 milliard kub metr tebigy gazy işleýär we 386.000 tonna polietilen we 81.000 tonna polipropilen öndürýär.

Türkmenistanda Polietilen (PE)1
Türkmenistanda Polietilen (PE)2
Türkmenistanda Polietilen (PE)3
GÖRNÜŞLERI WE SPESIFIKASIÝALARY

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) TEKSTIL ÜÇIN (A4009MFN1325)

A4009MFN1325 ýokary dykyzlykly dar molekulýar agram paýly Polietilen Gomopolimer bolup birinjilik bilen mononitleriň ýerini üýtgetmek üçin niýetlenendir.

A4009MFN1325 HÄSIÝETNAMASY:

 • ýokary derejeli erjellikli mononitlar we lentalar
 • pes derejede geliý bolmasy
 • ýokary tehnologiýalylyk we ýüzüniň (üstüniň) hilliligi
 • pes dereje buglaryň çyglyga geçirmek tizligi

Ullanyş nusgalary:

 • mononitleriň ýerini üýtgetmekde
 • ýokary derejeli erjellikli plýonkalarda
 • däne (galla) pahnalarynda
 • basyş güýji bilen guýmalarda

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) BASYŞ GÜÝJI BILEN GUÝMALAR ÜÇIN (T60-475-119)

T60-475-119 ýokary dykyzlykly polietilen bolup, dar molekulýar agram paýlydyr. Bu harytdan ýasalan şaýlar parlaklygy we gowy urgy güýji hem-de gatylygy bilen tapawutlanýarlar.

T60-475-119 HÄSIÝETNAMASY:

 • ýokary gatylyk
 • parlak ýüzli
 • gowy urgy güýçli
 • FDA talaplaryn laýyk 21CFR 177.1520

Ullanyş nusgalary:

 • ebitler, zibil gutulary

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) ÇIŞIRMEK ARKALY GUÝUM ÜÇIN (B50-35H-111)

B50-35H-111 çişirmek arkaly guýum we ýerini üýtgetmek üçin ullanylýan, orta molekulýar massaly, granul görnüşde üpjün edilýän, giň diapazonda ullanmak üçin ara balans häsiýetli sopolimerdir.

B50-35H-111 HÄSIÝETNAMASY:

 • aňsat gaýtadan işlemeklik
 • ýokary ýüklemä aňsat çydamlylyk
 • ýokary derejede jaýrylma garşy çydamlylyk
 • ýokary urgy güýje eýe
 • FDA talaplaryn laýyk 21CFR 177.1520

Ullanyş nusgalary:

 • hojalyk himiýa, farmasewtiki we kosmetik gutular

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) ÇIŞIRMEK ARKALY GUÝUM ÜÇIN (HP50-25-155)

HP50-25-155 ýokary dereje öndürijilikli ýokary dykyzlykly, çişirmek arkaly guýum üçin döredilen Polietilen kopolimeridir. Ýokary derejede jaýrylma garşy çydamlylyk gerek ýerlerde çişirmek arkaly guýum üçin hödürlenýär.

HP50-25-155 HÄSIÝETNAMASY:

 • ýokary derejede jaýrylma garşy çydamlylyk
 • gowy gaýtadan işlemeklik
 • gowy çydamlylyk
 • FDA talaplaryn laýyk 21CFR 177.1520

Ullanyş nusgalary:

 • çişirmek arkaly 30 litre çenli himikat we hojalyk harytlarynyň guýum gutylary üçin

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN BIMODAL (HDPE) PLÝONKA ÝERINI ÜÝTGETMEK ÜÇIN (J53‐08 N2000)

J53‐08 N2000 bimodal molekulýar agramy üçin döredilen Polietilen kopolimeridir. Bu kysym ýörite ýokary tizlikli zolakda ullanylýan örän ýuka plýonka üçin işlenip çykarylandyr.

J53‐08 N2000 HÄSIÝETNAMASY:

 • taýsyz çydamly
 • gowy ýerini tutujylyk
 • ýokary süýnme güýji
 • ýokary dereje gatylyk
 • örän gowy berklik

Ullanyş nusgalary:

 • ähli inçe plýonkalaryň galyňlygyny azaltmakda

ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) BASYŞ GÜÝJI BILEN GUÝMALAR ÜÇIN (T50‐500)

T50‐500 ýokary dykyzlykly dar molekulýar agram paýly polietilendir. Bu polietilen basyş güýji bilen guýmalarda gowy gaýtadan işlemek güýjine hem-de soňunda ullanmaga taýýar balansyna eýe bolan talaplara laýyk ullanmak üçin niýetlenendir.

T50‐500 HÄSIÝETNAMASY:

 • gowy gatylyk
 • ýokary urgy güýje eýe
 • FDA talaplaryn laýyk 21CFR 177.1520

Ullanyş nusgalary:

 • Bedre, söwda tekerjikleri, teker stupisalary, umumy guýma üçin

BIMODAL GARA ÝOKARY DYKYZLYKLY POLIETILEN (HDPE) TURBA ÜÇIN (INPIPE 100)

INPIPE 100 gara reňkli ýokary dereje dykyzlykly polietilen kopolimeri turba guýumlary üçin niýetlenendir.

INPIPE 100 ISO 12162 bilen ISO 9080 analizlerine laýyklykda öndürilen. Polietilen PE 100 birleşmeleri ISO 4427 we 4437 bellenilişi esasan suw we gaz daşamalary üçindir.

INPIPE 100 HÄSIÝETNAMASY:

 • tebigy jaýrylmalara garşy
 • öran gaty
 • ýokary urgy güýje eýe
 • aňsat gaýtadan işlemeklik

Ullanyş nusgalary:

 • turbalar
Türkmenistandan polietilen (pe) satyn alyň

Spesifikasiýasy:

Ýükle

Düzgünler we şertler:

Oka

Talapnama doldur:

Ýükle

Biziň bilen habarlaşyň:

Habarlaş