Konsaltiň hyzmaty

Hyzmatlarymyzyň üçünji we soňky bölegi bolsa – konsaltiň hyzmatdyr. Biz elmydama biznesiňiziň söwda, logistika we maliýeleşdirmek ugurlarynda Siziň garşyňyza çykan kyn we çözülmeýän ýagdaýlarda kömege taýýardyrys. Biziň tejribeli professional toparymyz şu ýa-da başga ýagdaýlarda ýüze çykjak ähli kynçylyklaryňyzy çözmäne ýardam bermäne şatdyr. Biziň biznesimiziň düýbinde müşderilerimiziň talaplaryňyzy synlamak we täze usullar olary çözmek we kanagatlandyrmak. Biz ýerli we daşary ýurt kompaniýalaryň transport, logistika, söwda we finansirleme ugurlary boýunça barlag geçirýäris (öwrenýaris), optimizirleýäris, işläp düzýäris, gurnaýarys we awtomatlaşdyrýarys. Biznes dünýäsinde üstünlik alogoritminiň diňe üç komponent bardyr – tizlik, hil we baha. Biz size buýsanç bilen biziň kompaniýamyzyň bu üç komponentleri hem öz içinde jemleýär diýip yglan edip bileris. Muny barlamak isleýäňizmi? Geliň onda biziň uly biznes maşgalamyzyň agzasy boluň – Biz bilen habarlaşyň.

Biziň hyzmatlarymyz

Biz iň ýokary hil hyzmatlary berýäris we müşderilerimiz biz bilen işlemäge kanagatly.

Halkara söwda hyzmaty

Hyzmatlarymyzyň birinji bölegi müşderileri gerekli Türkmenistanda öndürilen harytlar bilen üpjün etmek. Biz daşary ýurt müşderilerimize satyn almaga we Döwlet öndürijilere satmaga ýardam berýäris.

Logistika hyzmaty

Hyzmatlarymyzyň ikinji we örän wajyp bir bölegi bolsa logistikadyr. Herkimiň bilişi ýaly, söwda biznesini ýöretmegiň iň wajyp bölegi daşaýyş (transport), has-da dogrysy logistika bolup durýandyr.

Konsaltiň hyzmaty

Üçünji we soňky bölegi bolsa – konsaltiň hyzmatdyr. Biz elmydama söwdada, logistikada we maliýeleşdirmekde Siziň garşyňyza kyn we çözülmeýän ýagdaýlar çykanda kömege taýýardyrys.

Awtoýol daşaýyşy

Awtoýol daşaýyşy Türkmenistan bilen çäklenmani, eýsem de ähli Dünýäde haryt daşamaklygyň iň umumy we meşhur görnüşi bolup durýar. Ol öz içinde ýokary-tizlikde daşaýyşlary we elýeter bahadan daşaýyşlary hem jemleýär.

Demirýol daşaýyşy

Demirýol daşaýyşy daşamaklygyň iň howpsuz görnüşleriniň biridir. Daşaýyşyň bu görnüşi islendik görnüş harydy islendik mukdarda we möçberde daşamaklyga mümkünçilik döredýär. Biz müşderilere demirýol hyzmatymyzy hödürleýäris.

Deňizýol daşaýyşy

Deňizýol daşaýyşy haçanda size gerekli ideal ugurda deňiz ýa-da okean bar bolan ýagdaýda kömek edýär. Käbir ýagdaýlarda A nokatdan B nokada uly möçberde harydy daşamak deňiz ýol arkaly amatly bolýar.