Sizi başga ullanyjylardan tapawutlandyrmak üçin biziň web sahypamyz сookies-lary ullanýar. Сookies faýllary – kiçirak tekst faýllardyr we olar siziň kompýuteryňyza, öýjükli telefonlaryňyza ýa-da planşetlaryňyza (ýa-da web browser ullanýan başga enjamlaryňyza) biziň sahypamyza zyýarat eden wagtyňyz ýerleşdirilýär. Bu Siziň web sahypalarymyzy zyýarat edeniňizde gowy tejribe almagyňyza we biziň Size berýän hyzmatymyzy gowylandyrmaga ýardam berýär. Siziň web browseryňyz bu сookies faýllaryny kabul edip ýa-da kabul etmäni bilýär, emma bolsa köp web browserlar başdan сookies-lary kabul etmäge düzülen.

Biz Size сookies-lary teklip ederis we Siz сookies-lary kabul etmek islemeseňiz, onda web browseriňiz kabul etmäge düzülmedigini gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris. Web sahypamyzyň käbir bölegi сookies-lar kabul edilmese işlemeýändigini duýdurýarys. Goşmaça сookies-lar hakynda maglumat almak isleseňiz, şu salgy boýunça geçip, öwrenip bilersiňiz : aboutcookies.org.

Biz sessiýa we hemişelik ullanmak üçin niýetlenen сookies-lary ullanýarys. Sessiýa bagly сookies-lar diňe bir seansyň dowamynda durýar we siz web browseriňizi ýapan ýa-da enjamyňyzy öçüren wagtyňyzda ýitýär. Hemişelik сookies-lar siziň kompýuteriňizda galýär we ony aýyrýançaňyz durmagyny dowam edýär. Hemişelik сookies-lar birnäçe wagtyň içinde pozulýar, emma her sapar web sahypa giren wagtyňyz täzeden emele gelýär. Biz web sahypamyzda şular ýaly сookies-lary ullanýarys:

  • 1. Esasy сookies-lary. Bu сookies-lar web sahypamyzyň işlemesi we netijeli bolmasy üçin zerurdyr. Bu сookies-lar size biziň sahypamyzy zyýarat etmegiňize we ondaky dilleri saýlamagyňyza ýardam berýär.
  • 2.Analitik сookies-lary. Bular bize saýgarmaga we giren myhmanlaryň sanyny görmäge we web sahypamyzdaky hereketlerini yzarlamaga ýardam berýän сookies-lardyr. Bular biziň web sahypamyzda ullanyjylar gözleýän zatlaryny aňsat tapmasy üçin web sahypamyzy gowylandyrmaga ýardam edýär.
  • 3.Ugur görkeziji сookies-lary. Bu сookies faýllary siziň biziň sahypamyza girenligiňizi, haýsy sahypalary zyýarat edendigiňizi we haýsy sahypalara geçendigiňizi registrasiýa edýän görnüşdir. Biz bu maglumatlary gelejekde sahypamyzy we sahypamyzdaky islendik mahabatlary Siziň gyzyklanýan ugurlaryňyza gabat gelmesi üçin ullanarys.

Web sahypamyza ullanmaga dowam etmek bilen, сookies faýllaryňyzy ullanmaga razy diýip kabul edýäris.